ÁSzF – Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2018.01.01.-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazzák a Netbase Media Kft. által értékesített reklámfelületekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban, a Szolgáltató és a Reklámozók jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSzF irányadó továbbá az ÁSzF-ben nevesített azon Szolgáltatók reklámfelületeinek az értékesítésére vonatkozó jogviszonyokban is, ahol a Netbase Media Kft hirdetésértékesítési joggal rendelkezik az adott kiadvány tekintetében.

Meghatározások:

ÁSzF: jelen dokumentum minősül a Netbase Media Kft. hivatalos Általános Szerződési Feltételeinek

Szolgáltató: Jelen esetben a Netbase Media Kft. Reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik, ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi (pl. online médium kiadója), illetve az is, aki a reklámfelületet, reklámidőt értékesíti. A Netbase Media Kft jogosult a reklámfelületeket kiajánlani, azokra hirdetéseket felvenni, az erre irányuló szerződéseket megkötni, jognyilatkozatokat tenni, kötelezettségeket vállalni.

Cégadatok:
Netbase Media Kft.
Székhely: 2141 Csömör, Nagy Sándor utca 46
Cégjegyzékszám: 13-09-203379
Adószám: 24994356-2-13
Közösségi adószám: HU24994356
Bankszámlaszám: 11707000-20488684
Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Ügyvezető: Csizmadia Zsolt

Hirdető / Reklámozó: Akinek, vagy amelynek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki, vagy amely a saját érdekében a reklámot illetve annak közzétételét a Netbase Media Kft-től megrendeli.

Reklám / Hirdetés: olyan ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód (a továbbiakban együttesen: Reklámfelület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon történő igénybevételét vagy Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő.

Sajtótermék: jelen esetben webportál, melyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, melynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és melynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, valamely elektronikus hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében

Nyereményjáték: a Szolgáltató által üzemeltetett bármelyik Médiumban pénzfizetés ellenében megjelentetett nyereményjáték.
Hirdetése, megszervezése esetén – ettől eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag Hirdetőt terheli, azok megfizetésére a Netbase Media Kft semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Nyereményjáték hirdetése esetén a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat, és minden ahhoz kapcsolódó költség Megbízót terheli. A Netbase Media Kft nem vállal, és nem vállalhat kötelezettséget semmilyen ilyen tárgyú szolgáltatásra illetve e költségek megfizetésére.

Listaár: Az egyes hirdetési felületek hivatalosan publikált ára (Tarifa ár)

Net-net ár: A reklám/hirdetés felárakkal növelt, kedvezményekkel csökkentett végső ára.

Online hirdetési statisztika: A Netbase Media Kft által használt mindenkori hirdetéskiszolgáló rendszer által előállított, a hirdetések kreatívokra és azok megjelenési helyeire vonatkozó megjelenési (Ad View, „AV”), átkattintási (Click Through, „CT”) számait rögzítő statisztika

A Szolgáltató Médiumában található reklámfelületeken a Reklámok egyedi szerződések alapján kerülnek közzétételre. A jelen ÁSzF a Szolgáltató reklámtevékenységébe tartozó, a jelen ÁSzF hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésre irányadó és annak részét képezi – a szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában -, így a szerződés aláírásával a Reklámozó részéről annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

Külön írásos szerződés hiányában a jelen ÁSzF a megrendeléssel és visszaigazolással együtt képezi a Netbase Media Kft. által az ÁSzF szerint a Reklámozóval kötött szerződést.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok – különösen a Grtv., az Fttv., a Tpvt, az Mttv., az Smtv. és az Ekertv. rendelkezéseit, az NMHH iránymutatásait, állásfoglalásait, valamint a Magyar Reklámetikai Kódexet kell alkalmazni.

A megrendelés tartalma, közzététele:

1. A Netbase Media Kft a jelen ÁSzF-ben rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja a az általa képviselt és értékesített reklámfelületeken a hirdetések megjelenítését.

2. A Netbase Media Kft. a Reklám megrendelését írásban – akár az általa kidolgozott megrendelőn, akár a Reklámozó által írt megrendelés alapján – a Reklámozó cégszerű aláírásával fogadja el. A Netbase Media Kft eltérő kikötése hiányában a megrendelések kötelező tartalmi követelményeit a jelen cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

3. A megrendelésben a Reklámozónak a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott Médiumot, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét. A Megbízónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is.

4. Amennyiben a Reklámozó a fenti cím alatt hivatkozott adatokat, illetve nyilatkozatokat nem, vagy nem határidőben bocsátja rendelkezésre, illetve a megrendelés határidőn túli, úgy a Netbase Media Kft jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani. A Netbase Media Kft ezen joga megfelelően irányadó arra az esetre is, ha a Reklámozó nem valós adatokat ad.

5. Megbízó elfogadja, hogy amennyiben nem küldi vissza a Netbase Media Kft részére a cégszerűen aláírt egyedi szerződést, azonban egy adott hirdetés megjelentetésére vonatkozólag konkrét megrendelést küld a Netbase Media Kft részére, úgy az egyedi megrendelés átküldésével egyúttal elfogadja mind az egyedi szerződésben, mind a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket.

6. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt hirdetési felületeken a Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Netbase Media Kft nem tudja elhelyezni a Megbízó hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem, vagy nem a Netbase Media Kft hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a a szükséges kreatívokat a megjelenések kezdete előtt 1 munkanappal), abban az esetben a megrendelőben rögzített teljes net-net hirdetési díj kiszámlázásra kerül.

7. A Netbase Media Kft vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket, az adott körülmények közötti technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

8. A Netbase Media Kft lehetőséget biztosít kölcsönösen kialkudott felár ellenében a Megbízó által igénybe vett felületeken konkurens hirdetések kizárására. Ugyanakkor a Netbase Media Kft fenntartja a jogot ezen kérések elutasítására is.

9. A Netbase Media Kft nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a Netbase Media Kft nem vonható felelősségre).

9.1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Reklám, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Netbase Media Kft egyoldalú megítélése szerint

9.1.1. a reklámfelületet tartalmazó médium, a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,

9.1.2. a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például a Szolgáltató Médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó Médiumok, kiadványok),

9.1.3. technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint

9.1.4. a Szolgáltató saját tartalmainak, közleményének megtévesztő látszatát keltő;

9.1.5. az NMHH vagy más illetékes hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt;

9.1.6. jelen ÁSzF bármely pontját sértő Reklám nem tehető közzé.

9.2. PR cikket a Smtv., Grtv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. Netbase Media Kft. a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket online felületein (x) felirattal, vagy ezekkel egyenértékű módon jelöli meg.

9.2.1. Amennyiben Reklámozó nem kéri kifejezetten a kampány lejárta után a PR cikk törlését az oldalról, a PR cikk korlátlan idejű archiválásra kerül. Ebben az esetben Netbase Media Kft. vállalja, hogy a PR cikk a megjelenést követően minimum 6 hónapig elérhető marad.

A szerződés létrejötte

1. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy a Netbase Media Kft a Reklámozó megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban (futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján), 3 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A Reklám megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Netbase Media Kft. által elfogadottnak, ha a megrendelést a Netbase Media Kft. visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Netbase Media Kft. utolsó visszaigazolása érvényes. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Netbase Media Kft. nem felel.

2. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a Reklám közzétételének árára vonatkoznak, azok előállítására, javítására egyéb rendelkezés hiányában nem.

3. Reklámozó kijelenti és szavatol azért hogy az általa közölt adatok és az átadott hirdetési anyag tartalma a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, az Mttv., Smtv., rendelkezéseibe, valamint az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. A Reklámozó szavatol azért, hogy amennyiben azt jogszabály, szakhatósági rendelkezés előírja, úgy az által megrendelt reklám, illetve az átadott hirdetés tartalmazza a szükséges figyelmeztetéseket, felhívásokat. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Reklámozót terheli felelősség.

4. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a 2.9.1. pont megsértése, illetve a Reklám jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre az egyedi reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Reklámozó köteles a Netbase Media Kft-nek a Reklám teljes net-net árának megfelelő összegű kötbért fizetni.

A hirdetések árai

1. A Szolgáltató valamennyi Médiumára önálló reklám árlistát – tarifatáblázatot – (Médiaajánlat) alkalmaz, amely tartalmazza a reklámárakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat. A Netbase Media Kft által üzemeltetett médiumokra vonatkozó hirdetési árakat a mindenkori legfrissebb Médiaajánlat tartalmazza, mely bárki számára elérhető, a médiumokról letölthető a Médiaajánlat menüpont alól.

2. A Reklámozó a Médiaajánlat szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító reklámmennyiséget. A kedvezményt biztosító reklámmennyiség lekötését a Netbase Media Kft pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben már az első Reklám árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben a Reklámozó a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott Reklám mennyiség függvényében változik, esetleg a kedvezmény elvész. A kedvezmények rendszere az éves keretszerződésekben vagy az egyedi szerződésekben meghatározott módon érvényesíthető, illetve módosítható. Ez esetben a Reklámozónak a korábban kedvezményesen kifizetett Reklámok díját is megfelelően ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni abban az esetben, ha az év végi összesítéskor a Netbase Media Kft kimutatja, hogy a Reklámozó a kedvezmény igénybevételekor vállalt Reklám mennyiséget nem tette közzé.

3. A hirdetések megjelentetésének sorrendjében – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a barterügyletek keretében megrendelt hirdetésekkel szemben elsőbbséget élveznek azok a hirdetések, amelyek esetében a Megbízó a díjat pénzben fizeti meg, és nem egy másik szolgáltatás nyújtásával/termék értékesítésével ellentételezi azt.

4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is. A reklámárak megváltoztatása esetén a Netbase Media Kft az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles írásban megküldeni a Reklámozónak. A változások közzététele előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Netbase Media Kft a régi árakat alkalmazza.

Fizetési feltételek

1. A Szolgáltató a Reklámozó felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés után és azzal arányban, legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.

2. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó a Ptk. 301-301./A §-ba foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Reklámozó a Szolgáltató bármely társasága felhívására nem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltató bármely társasága jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a Reklámozóval fennálló bármely, jelen ÁSzF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előrefizetést kikötni. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését bármikor érvényesítse.

3. A Szolgáltató jogosult előrefizetést kikötni

3.1. új Reklámozó (azaz olyan Reklámozó, akinek a megrendelés napját megelőző 36 hónapon belül a Szolgáltató által képviselt egyik Médiumban sem jelent meg Reklámja) esetében,

3.2. valamint olyan Reklámozó esetében, aki (közvetlenül, vagy a megbízásából eljáró reklámszolgáltatón vagy reklámügynökségen keresztül) a Szolgáltatóval szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési, vagy számlaadási késedelembe esett, vagy

3.3. amikor a céginfomáció alapján nem ítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége,

3.4. ha a támogatói megállapodás, vagy a felek megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz, a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a már létrejött egyedi reklámszerződés időtartama alatt bármikor

3.5. Az előrefizetést a Reklámozónak a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja. A Szolgáltató a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni. Amennyiben a Szolgáltató előrefizetést köt ki, jogosult a kedvezményeket megvonni és a számlákat a mindenkori Médiaajánlat szerinti alaptarifán kiállítani.

4. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Reklámozót terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Reklámozót terheli.

5. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámra. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

6. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.

7. Amennyiben a Reklámozónak a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltatóval szerződött bármely közvetítővel, ügynökséggel szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Reklámozó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Netbase Media Kft jogosult annak megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén a Reklámozó további reklámjainak átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy előrefizetést kikötni. Amennyiben a Reklámozó tartozása nem k.zvetlenül a Szolgáltatóval szemben áll fenn, úgy a Reklámozó mentesülhet a tartozás X./4. pontokban meghatározott jogkövetkezményei alól, ha megfelelő dokumentumokkal bizonyítja a Szolgáltató felé, hogy a fennálló tartozás összegét elérő vagy azt meghaladó összegű lejárt pénzbeli ellenkövetelése áll fenn az adott közvetítővel, illetve ügynökséggel szemben.

8. A jelen ÁSzF-ben meghatározott kötbér alapja minden esetben a Reklám net-net ára. A Szolgáltató kötbér értesítő levélben terheli a kötbért a Reklámozóra 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.

Felelősségvállalás

1. Reklámozó felel minden olyan hibáért és kárért is, amely az általa leadott megrendelés (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

2. A Reklámozó szavatol azért, hogy a Reklámban szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

3. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Reklám közzétételért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

4. Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal/hirdetésekkel kapcsolatban a Netbase Media Kft-re esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények, vagy egyéb pénzben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények megtérítését.

5. Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.

Szerződésszegés, vitás kérdések rendezése

1. A Netbase Media Kft szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott és a Megbízó által a Netbase Media Kft részére megfizetett megbízási díj teljes összege.

2. A Netbase Media Kft kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése értelmében a hirdetési szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

3. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi hirdetési szerződések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámszövetség által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek hatáskörtől függően a BKKB vagy a hatályos jogszabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

4. A Reklámozó mindennemű reklamációt a Reklám megjelenését követő 5 (öt) naptári napon belül köteles a Netbase Media Kft-nak írásban bejelenteni.

Lemondás

Hirdetések megrendelésének visszamondása, lemondása:
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának

  • a kampány tervezett indulása előtti 10. és 6. munkanap között 20%-a,
  • a kampány tervezett indulása előtti 5. és 3. munkanap között 50%-a,
  • a kampány tervezett indulása előtti 2. munkanapon és azt követően 100%-a fizetendő.

Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét a Netbase Media Kft minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Reklámozó nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Reklámozót terhelik.

A Reklámozó nem jogosult a lemondott reklámfelületet egy másik Reklámozónak átadni, kivéve, ha Szolgáltató elfogadja az új Reklámozót, ekkor a Szolgáltató eltekint a lemondó Reklámozó fizetési kötelezettségétől.

Hatályba lépés

1. A jelen ÁSZF rendelkezései 2014. január 01. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

2. A Netbase Media Kft fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Netbase Media Kft a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat.

Titoktartás

1. Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató(k) a Reklámozóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Reklámozó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak jelen szerződés kapcsán.

2. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.