Felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen „Felhasználási feltételek” a www.bien.hu címen elérhető oldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.bien.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A személyes adatok szolgáltatás igénybe vétele során történő kezelésére külön „Adatvédelmi szabályzat” vonatkozik.

2. Érintett felek

Szolgáltató: Netbase Media Kft, székhely: 2141 Csömör, Nagy Sándor utca 46. cégjegyzékszám: 13-09-203379, adószám: 24994356-1-13; szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel; elérhetőség: kontakt@bien.hu.

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy. Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A www.bien.hu honlapon főként életstílussal kapcsolatos cikkek jelennek meg. Emellett az oldal egyéb, kényelmi, közösségi, fórumozási szolgáltatásokat is nyújt felhasználói számára.

4. A felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele

A szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni, egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek.

A regisztráció során a felhasználónak ki kell töltenie az adatlapját, melynek során meg kell adnia e-mail címét, majd jelszavát. A regisztráció során a Regisztrálok gombra kattintva egy összegző képernyő jelenik meg, amelyben a Felhasználó megerősíti adatainak helyességét, illetve innen a Módosítás gombra kattintva visszaléphet és javíthatja azokat. Szolgáltató a regisztrációt követően azonnal, automatikusan, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A regisztráció a visszaigazoló e-mailben található megerősítés linkre kattintással kerül elfogadásra és rögzítésre. A későbbiekben az oldalra való belépés a regisztrált e-mail cím és a jelszó megadásával lehetséges.

A regisztráció során kitöltött adatlap egyes adatait, az oldalon való azonosítás céljából, kötelező megadni. A nem, vezetéknév, keresztnév, születési idő kivételével a megadott adatokat a felhasználó később szabadon megváltoztathatja, a felsorolt adatok megváltoztatását a szolgáltatótól e-mailen lehet kérni. Az adatlap kitöltésekor a felhasználó kiválaszthatja az egyes adatok később módosítható nyilvánossági fokozatát:

 • az adatot mindenki láthatja,
 • az adatot csak a regisztrált felhasználók láthatják,
 • az adatot senki se láthatja.

Egyes adatok tekintetében a nyilvánossági fokozat rögzített, azt a felhasználó nem változtathatja meg.

A kötelezően megadott adatok, nem megváltoztatható adatok, rögzített nyilvánossági fokozatok egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a felhasználó, mint a fórumozó közösség tagja a többi tag számára azonosítható legyen, így a regisztráció az oldal 3. pontban deklarált céljának megfeleljen.

A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó jelen Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot elfogadja.

Jelen Felhasználási feltételek tekintetében nem érvényesül a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. Korm. rendeletben meghatározott elállási jogra vonatkozó szabályozás, tekintettel a honlapon elérhető szolgáltatások Felhasználó beleegyezésével történő azonnali nyújtására, valamint azok ingyenességére.

6. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok

Tekintettel arra, hogy az oldal közösségi jellegű, fórumozási szolgáltatásokat is nyújt, a szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a szolgáltató a regisztrációt törölheti.

7. A regisztráció törlése

A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről, azt a Szolgáltatótól e-mailben kérheti. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

8. Jelszó-használat, biztonság

A felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:

 • Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),
 • Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,
 • Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.

A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és az „elfelejtett jelszó” használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

9. A szolgáltatás tartalma

A közösség teljes jogú tagja jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások körét módosítsa.

Az oldal főbb szolgáltatásai:

Kép feltöltése: A felhasználó saját adatlapjára feltölthet egy profil képet. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét, formátumát illetően. A tag az adatlap adataihoz hasonlóan meghatározhatja a feltöltött kép nyilvánossági fokozatát, valamint a kommentárok írására, beírások olvasására jogosultak körét.

Keresés: az oldal látogatói szabadon kereshetnek az egyes topikokban, hozzászólásokban valamint cikkek tartalmában, a mindenkori keresési opcióknak, beállításoknak megfelelően. 

Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik, valamint arra, hogy a 3. pontban megjelölt cél a lehető legteljesebb mértékben megvalósulhasson. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

10. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti. Kizárás járhat különösen:

ha kiskorú felhasználó a figyelmeztetést, vagy áttételt követően újabb regisztrációt kísérel meg,

 • ha a felhasználó erotikus képet tölt fel,
 • ha profil képen más személyt jelentet meg,
 • ha regisztrációjában valótlan adatokat közöl.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
 • Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
 • Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
 • Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
 • Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
 • Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében);
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

11. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a 10. pontban foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a 10. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

12. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A szolgáltató nem vállal felelősséget az oldal szakértői által a felhasználók kérdéseire adott válaszokért.

13. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.bien.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.

Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.