Keressük a legmenőbb fesztiválfrizurát!

bien.hu
Írta: ,

Úgy érzed, hogy neked van a legmenőbb fesztiválfrizurád, és mindezt a nagyközönség előtt is szeretnéd megmutatni?

 

Most itt a lehetőség!

Töltsd fel a legszebben elkészített fesztiválfrizurád fotóját az alábbi alkalmazáson keresztül oldalunkra, és nyerj! Ha Te leszel az első 3 legtöbb LIKE-ot bezsebelő játékos egyike, értékes Remington termékkel térhetsz haza!

 

1. helyezett díja: 1 db PROtect Straightener S8700
2. helyezett díja: 1 db PROtect Tong C18725
3. helyezett díja: 1 db PROtect Dryer D8700

Indulhatnak a szelfik! :)

"Keressük a legmenőbb fesztiválfrizurát!" részvételi és játékszabályzata

A játék szervezője

A ”Keressük a legmenőbb fesztiválfrizurát!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66., cégjegyzékszáma: 01-09-193546, adószáma: 24994356-2-41) (”Szervező”).

A játékban történő részvétel feltételei

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

a www.bien.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) található „Keressük a legmenőbb fesztiválfrizurát” elnevezésű Játékba regisztrál (a továbbiakban: ”Regisztráció”) a weboldalon található applikáción keresztül, melynek során a Szervező rendelkezésére bocsátja a következő személyes adatait: név, e-mail cím, telefonszám, a város neve, ahol lakik, majd
feltölt a Weboldalon található applikációba egy, a saját fesztiválfrizuráját ábrázoló képet (a továbbiakban:”Kép”), és a Regisztrációval elfogadja a jelen Játék részvételi és játékszabályzatát valamint hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzat 9. pontjában írtak szerinti kezeléséhez.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egy alkalommal jogosult részt venni a Játékba, azaz egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt csak egy alkalommal jogosult Regisztrálni a Játékba és csak egy darab Kép feltöltésére jogosult együttesen, az applikáción keresztül. Amennyiben a Játékos több képet tölt fel a Játékba, úgy a Szervező az első beküldött Képet regisztrálja, a többi beküldött Képet kizárja a Játékból.
A Játékosok a Pályázat beküldésekor Regisztráció során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag elírás, e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terhel.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük megadásával keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet veszi igénybe, úgy a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében résztvevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

A Játékos a játékban történő részvétellel és a Kép feltöltésével a Kép tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött Képet nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a Játékost terheli. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött Kép, mint szerzői mű tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Résztvevő a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel a Kép felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel  lép fel, résztvevő köteles a Szervezőt, a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni. A játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött Képen esetlegesen szereplő személyek (a továbbiakban: Szereplők) képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult, a Szereplők a Képek feltöltéséhez előzetesen, jelen Játékszabályzat részletes áttanulmányozását követően igazolhatóan hozzájárultak, annak tudatában, hogy képmásuk felhasználásért ellentételezésre (díjazásra) igényt nem tarthatnak. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel vagy a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben, a résztvevő köteles Szervezőt illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A játék időtartama

A Játék 2015. július 20. napján 6 óra 00 perctől, 2015. augusztus 16. napján 23 óra 59 percig tart.

A játék menete

A Játékos feladata, hogy a Weboldalon elérhető applikáción keresztül történő Regisztrációt követően feltöltsön egy a saját fesztiválfrizuráját ábrázoló Képet.

Minden, a Játékba beküldött Kép utólagos szűrésen esik át. Az utószűrést az ún. Moderáló Bizottság (továbbiakban: “Moderáló Bizottság”) hivatott elvégezni, melynek tagjai a Szervező képviselőiből állnak.

A Moderáló Bizottság a feltöltést követően szűri és törli azokat a tartalmakat, amelyek:

- bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
- káromkodást tartalmaznak;
- megbotránkoztató tartalmúak;
- obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
- pornográf vagy szexuális tartalmúak;
- bármely személlyel, a Moderáló Bizottság bármely tagjával, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy - - nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
- a Játékosra nézve sértő jellegűek;
- harmadik személyekre nézve sértőek;
- harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
- versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
- más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
- reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
- más honlapra irányítanak;
- más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
- a Moderáló Bizottság szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába.

Amennyiben a feltöltött tartalom a Moderáló Bizottság szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Moderáló Bizottság nem hagyja azt jóvá, és a szóban forgó anyag törlésre kerül. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból, és az általa beküldött Pályázatok ne jelenjenek meg. A Játékosnak nem áll jogában sem a Moderáló Bizottság döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni Szervezővel szemben.

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

A nyertesek kiválasztása

Szervező 2015. augusztus 16. napján 23 óra 59 percig beérkezett érvényes Pályázatok közül 2015. augusztus 17. napján 9 óra 30 perckor a 3 legtöbb LIKE-ot kapott Képek tulajdonosát hirdeti ki győztesként. Szervező összesen 3 (három) db tartaléknyertes pályázatot nevez meg. A tartaléknyertesek a LIKE-ok mennyisége szerinti sorrendben válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A Szervező a nyertes Játékosokat 2015. augusztus 17. napján a Facebook felületén közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:

1. helyezett: 1 db 27.990 forint értékű PROtect Straightener S8700
2. helyezett: 1 db 19.990 forint értékű PROtect Tong C18725
3. helyezett: 1 db 16.990 forint értékű PROtect Dryer D8700

A Nyeremény másra szabadon átruházható, azonban készpénzre nem váltható, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a nyertes Pályázatok kihirdetését követő 24 órán belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”). A Játékosok az Értesítés ilyen módjához a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes Játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, amennyiben a Regisztrációja az 6.3. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

A nyertes Játékosoknak a Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre, vagy a Játékos a Nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a Szervező székhelyén. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 30 (harminc) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. A Nyeremény személyes átvétele esetén a Szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a Játékost terheli.

Információ a játékról

A Játékról részletes információk a bien.hu weboldalon érhetők el.

Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

Szervező, mint adatkezelő, WOOBOX, LLC (székhely: 810. Main Street, Vancouver, Washington 98660), mint adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, továbbá marketing és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználja;
 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
a megadott személyes adataikat a Szervező marketing és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célú felhasználás érdekében a Spectrum Brands Hungaria Kft. (székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.) részére továbbítsa azokat saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja. A Spectrum Brands Hungaria Kft. a személyes adatokat a https://hu.remington-europe.com/privacy.html linken található adatvédelmi szabályzat alapján kezeli, Szervező a Spectrum Brands Hungaria Kft. marketingtevékenységéért felelősséget nem vállal;
Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

Szervező Adatkezelési nyilvántartási száma: 

Direkt marketing megnevezésű adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87419/2015.

Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása megnevezésű adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87418/2015.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a WOOBOX, LLC mint adatfeldolgozó végzi.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. vagy a [email protected] e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, valamint bírósághoz fordulni.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Vegyes rendelkezések

Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2015. július 20.

Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező