Nyerj EFOTT fesztiválbérletet!

bien.hu
Írta: ,
Nyerj EFOTT fesztiválbérletet!

Magyarország leglazább fesztiválja csak Rád vár!

A játékhoz csupán csak regisztrálnod szükséges, egy  és ha Te vagy az egyik szerencsés, egy EFOTT hetijeggyel lepünk meg!

Habár  az egész heti partizás lemerítheti az energiatartalékaidat, semmi okod az aggodalomra, hiszen a BOMBA jóvoltából egy tálca energiaitalt is biztosítunk számodra!

Egy ekkora partit kár lenne kihagyni! :)

A játék időtartama: 2015. július 6-9.
Sorsolás időpontja: 2015. július 10.

 
Powered by Typeform

 

A ”Nyerj EFFOTT fesztiválbérletet” játék
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A játék szervezője

A ”NYERJ EFOTT FESZTIVÁLBÉRLETET” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 BP., Róbert Károly krt. 64-66., cégjegyzékszáma: 01-09-193546, adószáma: 24994356-2-41) (”Szervező”).

A játékban történő részvétel feltételei

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

a www.bien.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) regisztrációs felületen, regisztrál, amelynek során megadja a következő személyes adatait: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt („Regisztráció”).

 (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében résztvevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A játék időtartama

A Játék 2015. július 6. napján 06 óra 00 perctől – 2015. július 9. napján 23 óra 59 percig tart.

A játék menete, sorsolás

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a regisztrációs felületen keresztül regisztrál.

Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2015. július 9. napján 23 óra 59 percig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2015. július 10. napján 10 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Random.org randomgenerátor segítségével), 4 darab nyertes Pályázatot sorsol ki. A nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyerik meg. A sorsolás helyszíne a Szervező. Szervező a sorsoláson összesen 3 (három) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

Nyeremények, Nyertes értesítése, Nyeremények átadása

A Játékban a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

  • 4 db EFOTT hetijegy, amelyből 1 db hetijegy értéke 10 490 Ft
  • 2 tálca Bomba energiaital és 2 tálca Bomba mojito energiaital, amelyeknek értéke egyenként 4 800 Ft                          

A Nyeremény másra átruházható, készpénzre nem váltható, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címén vagy telefonszámán („Értesítés”). A Játékosok az Értesítés ilyen módjához a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak.

A nyertes Játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha amennyiben a Regisztrációja az 5.3. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

A nyertes Játékosnak a Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre, vagy a Játékos a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a Szervező székhelyén. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 30 (harminc) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Információ a játékról

A Játékról részletes információk a „https://www.bien.hu” oldalon érhetők el.

Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza, továbbá marketing és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználja;
nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
megadott személyes adataikat a Szervező a saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;
Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

Szervező Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-83553/2015

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1134 BP., Róbert Károly krt. 64-66. vagy a [email protected] e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Vegyes rendelkezések

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi

Budapest, 2015. július 6.

Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező

Fókuszban

Egy bevált módszer, amivel nyugodtan aludhatsz a megfázás alatt

5 stresszcsökkentő módszer, amivel leengedhetsz az év végi hajtásban

A hibrid autóké a jövő?

5 gyors ünnepi főfogás - mert nem a konyhában eltöltött időn múlnak az ízek!