Nagy allergia teszt

Nagy allergia teszt

Címlap / Életmód / Egészség / Nagy allergia teszt

Régóta szenvedsz allergiától, asztmától vagy valamilyen légúti megbetegedéstől, de nem szeretsz pirulákat szedni? Kipróbáltál már többféle kezelést, de még nem találtad meg azt a természetes terápiát, amely hatékonyan enyhítette a tüneteidet? 

Az egészségügyi száraz sóterápia megoldást nyújthat a problémádra! Az egészségügyi száraz sóterápia lényege, hogy a belélegzett, 0,2 mikron méretűre őrölt, rendkívül apró sószemcsék a tüdő legapróbb hörgőcskéibe is eljutnak, így a hatóanyag ott fejti ki hatását, ahol szükség van rá. A só nyákoldó hatásának köszönhetően nagy hatásfokkal tisztítja a légutakat és csökkenti a nyálkahártya duzzanatát. Az Indiso egészségügyi száraz sóterápia ezért alkalmas a legtöbb légúti megbetegedés tüneteinek enyhítésére.

Feliratkozom az Indiso hírlevelére

Most akár ingyen is kipróbálhatod az Indiso egészségügyi száraz sóterápiát! Mindössze annyi a dolgod, hogy kitöltöd kérdőívünket és ezzel részt veszel a sorsoláson, ahol egy szerencsés nyertes egy 10 alkalmas Indiso bérlettel, három játékos pedig a Nagy allergiakönyvvel lesz gazdagabb. Játssz velünk és szabadulj meg a kínzó légúti tünetektől, hogy az idei nyár már ne az allergiáról szóljon!

“A nagy allergia teszt” RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A játék szervezője

”A nagy allergia teszt” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66., cégjegyzékszáma: 01-09-193546, adószáma: 24994356-2-42) (”Szervező”).

A játékban történő részvétel feltételei

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

a www.bien.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) található Játékban kitölti a tesztet, majd ezt követően

regisztrál, amelynek során megadja a következő személyes adatait: név, e-mail cím, telefonszám, és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt („Regisztráció”).

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A játék időtartama

A Játék 2015. június 15. napján 6 óra 00 perctől – 2015. június 28. napján 23 óra 59 percig tart.

A játék menete, sorsolás

A Játék során a Játékosoknak a Weboldalon egy allergiával kapcsolatos tesztet kell kitölteniük. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a teszt kérdéseire válaszol, illetve a Regisztráció során megadja elérhetőségeit.

Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2015. június 28. napján 23 óra 59 percig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2015. június 29. napján 9 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Random.org randomgenerátor segítségével), összesen 4 darab nyertes Pályázatot sorsol ki. A nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyeri meg. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. Szervező a sorsoláson összesen 4 (négy) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

Nyeremények, Nyertes értesítése, Nyeremények átadása

A Játékban a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

1 (darab), 10 alkalmas Indiso száraz sóterápia bérlet, amely bruttó 19.900 (tizenkilencezer-kilencszáz) Ft értékű
3 (darab) Nagy allergiakönyvet, amely egyenként bruttó 2.500 (kétezerötszáz) Ft értékű

A Nyeremény másra szabadon átruházható, azonban készpénzre nem váltható, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címén vagy telefonszámán („Értesítés”). A Játékosok az Értesítés ilyen módjához a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes Játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, amennyiben a Regisztrációja az 5.3. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

A nyertes Játékosoknak a Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre, vagy a Játékos a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a Szervező székhelyén. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 30 (harminc) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Információ a játékról

A Játékról részletes információk a „https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/testi-egeszseg/nagy-allergia-teszt/121066” oldalon érhetők el.

Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; megadott személyes adataikat a Szervező a saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;
Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

Szervező Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-83553/2015.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. vagy a [email protected] e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához vagy a bírósághoz fordulhat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Vegyes rendelkezések

Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi

Budapest, 2015. június 15.

Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező

Még nem szólt hozzá senki. Legyél te az első!

    Írj egy hozzászólást