A ”Nyerj egy Hoover Ultra Vortex matractisztítót” játék RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


A ”Nyerj egy Hoover Ultra Vortex matractisztítót” játék
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A játék szervezője

A ”Nyerj egy Hoover Ultra Vortex matractisztítót” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a CANDY HOOVER HUNGARY Kft. (Szekszárdi u. 16-18, Budapest 1138) (”Szervező”).

A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából a Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1164 BP., Hétvezér utca 13., cégjegyzékszáma: 01-09-193546, adószáma: 24994356-2-42)
(“Lebonyolító”).

2. A játékban történő részvétel feltételei

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a www.bien.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) regisztrációs felületen, regisztrál, amelynek során megadja a következő személyes adatait: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt („Regisztráció”).

A Játék időtartama alatt egy Játékos kizárólag egyszer és egy e-mail címmel regisztrálhat. Amennyiben egy adott Játékos több e-mail címmel regisztrál a Játékban, úgy a Szervező jogosult őt a Játékból valamennyi regisztrációjával kizárni.
Azok a Játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak nem megfelelően, téves, nem valós vagy helytelen adatokkal regisztrálnak, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt elvégző Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében résztvevő egyéb szervezetek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3. A játék időtartama

A Játék 2019. május 27. napján 06 óra 00 perctől – 2019. június 9. napján 23 óra 59 percig tart.

4. A játék menete, sorsolás

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a regisztrációs felületen keresztül regisztrál.

Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2019. június 9. napján 23 óra 59 percig beérkezett érvényes regisztrációval rendelkező Játékosok közül 2019. június 10. napján 13 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Random.org randomgenerátor segítségével), 1 darab nyertest sorsol ki. A nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyeri meg. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsolás nem nyilvános. Szervező a sorsoláson összesen 3 (három) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely okból elveszti jogosultságát a nyereményre, azt nem veszi át vagy visszautasítja, illetve ha a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a jelen Játékszabályzatban foglaltak alapján egyéb okból kizárásra kerül.

A Játékban a Játék időtartama alatt kizárólag a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vehetnek részt, akikkel szemben nem áll fenn kizáró ok és akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak. Szervező a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertes Játékosokat, és amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárásra kerül.

A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényesen regisztráló minden Játékos kizárólag egy regisztrációvalvehet részt.

5. Nyeremények, Nyertes értesítése, Nyeremények átadása

5.1. A Játékban a következő nyeremény kerül kisorsolásra: 1 db. Hoover Ultra Vortex matractisztító készülék, értéke 39 990 Ft

5.2. A Nyeremény másra nem átruházható, készpénzre nem váltható, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

5.3. Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címén vagy telefonszámán („Értesítés”). A Játékosok az Értesítés ilyen módjához a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak.

A nyertes Játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni.

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, helyére a soron következő tartaléknyertes lép, akinek a  részére a Szervező jogosult a Nyereményt átadni. A tartaléknyertes értesítésére a nyertes Játékos értesítésére vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Amennyiben a tartaléknyertes a nyeremény átvehetőségéről szóló Értesítést 2 napon belül nem igazolja vissza, arra nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult és helyére a soron következő tartaléknyertes lép a fentiek szerint. Amennyiben a Nyereményt sem a nyertes Játékosnak, sem a tartaléknyerteseknek nem lehet átadni, úgy a Nyeremény nem kerül átadásra.

Az értesítő a kiküldéssel akkor is közöltnek minősül, ha a nyertes azt ténylegesen nem kapja meg.

A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha a Regisztrációja az 5.3. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

A nyertes Játékosnak a Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre, vagy a Játékos a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a Szervező székhelyén. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 30 (harminc) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A nyeremények átadásával kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Regisztráció során, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Információ a játékról

A Játékról részletes információk a „https://www.bien.hu” oldalon érhetők el.

8. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremény átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza,
nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
megadott személyes adataikat a Szervező a saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;
Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Játékosnak a Játékban való részvétellel lehetősége van külön hozzájárulni ahhoz, hogy Szervező reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (direkt marketing) céljából a megadott elérhetőségein megkeresse.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

Az adatkezelő által megbízott további adatfeldolgozók:
a Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1164 BP., Hétvezér utca 13., az adatfeldolgozás célja a Játék lebonyolításában való közreműködés, kapcsolattartás, adminisztráció.
Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) az adatfeldolgozás célja a nyeremény kézbesítése a nyertes Játékos részére, amennyiben a nyeremény átadása postai kézbesítés útján történik.

Szervező Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-83553/2015

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1164 BP., Hétvezér utca 13. vagy a [email protected] e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

9. Vegyes rendelkezések

A Játékos Regisztrációjának hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi

Budapest, 2019. május 27.
Netbase Media Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervező

Fókuszban

Harmónia kívül-belül - Tökéletes páros a Lenortól

Lehetünk anyagilag biztonságban, ha baj van - Megtakarítás nélkül is!

Túl nagy a mobilos választék? Szűkítsd le a kört a Huawei P40 családra!

Legolvasottabb cikkek

Lehetünk anyagilag biztonságban, ha baj van - Megtakarítás nélkül is!